top of page

KKT Privatumo politika

KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS, UAB („KKT“ arba „Bendrovė“) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl įmonės privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiami Bendrovės taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo „GDPR“)1*, Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų susteisės aktų.

1* 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Su KKT Privatumo politika galite susipažinti čia.

bottom of page