Apie mus

Asmens duomenų apsaugos politika

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 m. liepos 9 d.

UAB KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo „GDPR“)[1] , Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų.

1. Ką rasiu šioje politikoje?

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu www.terminalas.lt  ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

    UAB KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS

    Įmonės kodas: 240854850

    Adresas: Minijos g.180, LT-93269 Klaipėda, Lietuva

    El. pašto adresas: info@terminalas.lt

    Tel.: (+370 46) 355 311

3. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?

Mes renkame, naudojame ir saugome tokią informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga:

 • užtikrinti Jūsų, Bendrovės darbuotojų, kitų asmenų, įskaitant esančius Bendrovės teritorijoje asmenis, sveikatos, gyvybės ir Bendrovės turto saugumą bei viešąją tvarką – tais atvejais, kai atvykstate į filmuojamas Bendrovės teritorijos dalis ir patalpas; kai norite patekti į Bendrovės teritoriją ir patalpas;
 • suteikti Jums krovos ir sandėliavimo paslaugas;
 • palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis;
 • tvarkyti ir valdyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus;
 • ginti Bendrovės teises ir interesus – jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose.

Detalią informaciją rasite Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašyme.

4. Ar jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ir įrenginyje?

Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta Bendrovės Slapukų politikoje.

5. Kokią informaciją privalau jums pateikti?

Prašome peržiūrėti Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašymą – privalote pateikti tą informaciją apie save, kuri yra būtina tam, kad suteiktumėme Jums krovos ir sandėliavimo paslaugas, kurią turime surinkti pagal teisės aktus arba kuri reikalinga užtikrinti Jūsų, Bendrovės darbuotojų, kitų asmenų, įskaitant esančių Bendrovės teritorijoje asmenų, sveikatos, gyvybės ir Bendrovės turto saugumą bei viešąją tvarką. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime suteikti nurodytų paslaugų bei negalėsite patekti į Bendrovės teritoriją ir patalpas.

6. Kokie teisiniai pagrindai jums leidžia rinkti informaciją apie mane?

 • Sudarome ir vykdome sutartis su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b p.)
 • Turime teisėtą interesą (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
 • Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)

Detalią informaciją apie tai rasite Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašyme.

7. Kam perduodate informaciją apie mane?

Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:

                 UAB „AVILURA“;

                 UAB saugos tarnyba „Argus“;

                 UAB „Ruptela“;

                 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai;

                 Muitinės departamentui prie LR finansų ministerijos;

                 Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos VRM;

                 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jūrų uosto policijos poskyriui;

                 teismams, priežiūros ir kitoms valstybės institucijoms;

                 advokatams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms.

8. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Tiek, kiek informacija yra reikalinga tikslams pasiekti ir leidžia teisės aktai. Išsamią informaciją pateikiame Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašyme.

9. Kokias teises turiu?

 • GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:
 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. www.ada.lt).

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)